You are here:   Home | IVF

IVF Center - Kosova

Pristina, Kosovo, Kosovo

Qendra për Fertilizim In Vitro "IVF Center", e themeluar në vitin 2005 në Prishtinë - Kosovë, iu ka ndihmuar qindra çifteve që ti realizojnë ëndërrat e tyre për tu bërë prindër duke u bërë kështu lider i trajtimit të infertilitetit në Ballkan. Me aspiratat për të krijuar një qendër e cila pacientëve të vet do t'ju ofronte kujdesin maksimal dhe trajtimin më kualitativ mjekësor në këtë fushë, spitali jonë brenda pak vitesh e fitoi reputacionin e qendrës shumë të suksesshme në trajtimin e rasteve më të rënda të infertilitetit bashkëshortor. Andaj, shpresojmë se këtu do të gjeni informata të rëndësishme të cilat do t'ua shkurtojnë rrugëtimin tuaj të gjatë dhe të mundimshëm për tu bërë prindër.

Pra, motoja e spitalit tonë është arritja e suksesit tuaj me sa më pak mund dhe me kosto sa më të ultë financiar, sepse, suksesi juaj është pikë së pari edhe sukses i yni. Pra, ju jeni në qendër të vëmendjes së punës tonë kurse stafi ynë i specializuar do të jetë gjithmonë në shërbimin tuaj me të vetmin qëllim të përbashkët: që sa më shpejtë ëndërrat tuaja prindërore të bëhen realitet.

 

ENG

Center for In Vitro Fertilization “IVF Center”, established on 2005 in Pristina, Kosovo, helped hundreds of couples make their dreams come true by helping them become parents, listing itself as a leader on the top of the infertility treatment centers in the Balkans.

Having aspirations to become a center that would offer its patients maximal care, and the best and most qualitative medical treatment, our hospital, within few years, earned the reputation of a very successful center in dealing with the most difficult cases of couples infertility. Hence, we hope you can find here important information that will shorten your long and difficult journey to become parents.

Thus, the motto of our hospital is make you achieve success, with less efforts and hardship, and lowest possible financial costs, because, first of all, your success is our success, too. Hereupon, you are on the center of our intention, and our staff is specialized to serve you with the sole goal: make your parental dreams come true, as soon as possible.

IVF Center Kosova,

There were a new life begins.

 

FR

Le Centre pour la Fértilisation “ IVF Center”, créé en 2005 à Prishtina-Kosovo, a aider des centaines de couples de réaliser leur rêve de devenir parents, devenant ainsi lideur (chef de file) du traitement de l’infertilité au Balkan. Aspirations à créer un centre qui offrera à ses patients le plus grand soin et la qualité des soins médicaux dans ce domaine, notre hôpital d'ici quelques années a gagné la réputation du centre très efficace dans le traitement des cas graves de l'infertilité mate. Donc, nous espérons vous y trouverez ici des informations importantes qui vous feront raccourcir votre longue et fatiguante route pour devenir parents.


Ainsi, la devise de notre hôpital est de réaliser votre succès avec le moins d’efforts et coûts financiers, parce que votre succès est notre succès. Vous êtes au centre de l’attention de notre travail, notre personnel spécialisé cera toujours à votre service, dans le seul but commun: que vos rêves parentale deviennet réalité.

Ce document est créé et protégé par “IVF Center”

Treatments Available:
Blastocyst Transfer IUI (Intra Uterine Insemination)
Donor Eggs IVF (In vitro fertilization)
Donor Eggs (Frozen) Ovarian Tissue Freezing
Donor Embryos PGD (Pre-Implantation Genetic Diagnosis)
Donor Sperm Sex selection
Electroejaculation Sperm Aspiration (TESA)
Egg Freezing Sperm Freezing
Embryo Freezing Surrogacy
ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection) Testicular Biopsy (TESE)
IVM (In vitro maturation) Vasectomy Reversal

Physicians: Gynecologist - Obstetritian
Scientific Director: Dr Gina Zeqiri

Address:
Isa Kastrati nn
Pristina
Kosovo
Kosovo
10000

Phone: +377 44 111 934
Web-site: http://www.ivfkos.com
E-mail: Contact Clinic

Photos


Join Our Newsletter - Don't Miss Anything!!!

Stay in touch with the latest news by subscribing to our regular email newsletters